จุดประสงค์การเรียนรู้ วิดีโอสื่อการสอน แผนภาพมโนทัศน์ แบบจำลองการทดลอง ภาพเคลื่อนไหวประกอบการบรรยาย ตัวอย่างข้อสอบ
สาระการเรียนรู้เรื่องของไหล
สพฐ.
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
::. ความดันในของเหลว .::
--> ความดันของของไหล คือ อัตราส่วนของแรงที่กระทำต่อวัตถุต่อหน่วยพื้นที่ที่สัมผัสกับของไหล
สูตรความสัมพันธ์
เมื่อ P คือ ความดัน มีหน่วยเป็น หรือพาสคัล (pascal:Pa) 
      F
คือ แรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุ (นิวตัน)
      A คือ พื้นที่(ตารางเมตร) และเป็นพื้นที่ราบ (Flat area)

--> ความดันในของเหลวจะแปรผันตรงกับความลึกและความหนาแน่นของของเหลว


หากพิจารณาของเหลวที่มีความหนาแน่นโรห์อยู่นิ่งในภาชนะเปิดสู่บรรยากาศ

W เป็นน้ำหนักของของเหลวบนพื้นที่ A (หน้าตัดของทรงกระบอก) ดังนั้น


ให้ความดันบรรยากาศ คือ เนื่องจากของเหลวอยู่ในสมดุล หรือ

ดังนั้นที่ก้นแก้ว

จะได้
สูตรความดันสัมบูรณ์
คือ ผลรวมของความดันบรรยากาศกับความดันเกจ เรียกว่า ความดันสัมบูรณ์ (Absolute pressure)
คือ ความดันที่ผิวของเหลวเท่ากับความดันบรรยากาศ
เป็นความดันเนื่องจากน้ำหนักของของเหลวที่ระดับความลึก h เรียกว่า ความดันเกจ

จากสูตร สรุปได้ว่า ความดันในของเหลวชนิดเดียวกันที่ระดับความลึกเดียวกันมีค่าเท่ากัน โดยรูปทรงของภาชนะไม่มีผลต่อความดัน

--> แรงดันน้ำเหนือเขื่อนจากรูป แรงดันของน้ำเหนือเขื่อน คำนวณได้จาก

   F คือ  แรงดันเฉลี่ยของน้ำที่กระทำกับเขื่อน
โรห์คือ  ความหนาแน่นของน้ำ
  l   คือ  ความยาวของตัวเขื่อน
  h  คือ  ความสูงของระดับน้ำ

-->หลอดแก้วรูปตัวยู
ของเหลวสองชนิดมีความหนาแน่น และ ไม่ผสมกันและไม่ทำปฏิกิริยากัน ใส่เข้าไปในหลอดแก้วรูปตัวยู ดังรูป

ขาทั้งสองข้างจะเท่ากันหรือไม่ก็ตาม แต่ปลายทั้งสองต้องเปิดสู่อากาศเดียวกัน จะได้


--> เครื่องมือวัดความดันของของไหล

  • แมนอมิเตอร์
แมนอมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดความดันของของไหลที่มีลักษณะดังรูป ส่วนสำคัญคือ หลอดรูปตัวยูมีของเหลวซึ่งมีความหนาแน่น โรห์ บรรจุอยู่ คำนวณความดันได้จาก

  P    คือ ความดันแก๊สในถัง
   คือ ความดันบรรยากาศ
คือ ความดันเกจของของเหลวสูง d

  • บารอมิเตอร์

บารอมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดความดันประเภทหนึ่งที่ใช้หลอดยาวปลายข้างหนึ่งปิด และปลายข้างที่เปิดคว่ำลงในอ่างปรอท
ความดัน 1 บรรยากาศ เป็นความดันเนื่องจากน้ำหนักของลำปรอทที่สูง 760 มิลลิเมตร

คำนวณความดันบรรยากาศได้จาก© สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ