สพฐ.                
สำนักเทคโนโลยีเพื่อนการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักเทคโนโลยีเพื่อนการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ แผนภาพมโนทัศน์ แบบจำลองการทดลอง ภาพเคลื่อนไหวประกอบการบรรยาย ตัวอย่างข้อสอบ
สื่อการเรียนรู้ เรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
สื่อการเรียนรู้ เรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
วิดีโอสื่อการสอน
วิดีโอสื่อการสอน เรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
© สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ