สพฐ.                
สำนักเทคโนโลยีเพื่อนการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักเทคโนโลยีเพื่อนการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วิดีโอสื่อการสอน แผนภาพมโนทัศน์ ภาพเคลื่อนไหวประกอบการบรรยาย ตัวอย่างข้อสอบ
สื่อการเรียนรู้ เรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
สื่อการเรียนรู้ เรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
แบบจำลองการทดลอง
แบบจำลองการทดลอง เรื่องสมดุลการหมุนแบบจำลองการทดลอง เรื่องYoung's modulus
© สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ