ทำเนียบผู้บริหารการศึกษา

ว่าที่ร.ต.มโนชญ์
นาคธรณิศวร์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา
นางประดับ 
 ฤทธิไกร
ผู้อำนวยกลุ่ม
นโยบายและแผน
นางจุฑามาส 
อ่อนสูง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล
นางชมัยพร 
รัตนพรหม
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.
กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา
นางวิภารัตน์ 
กวาวหนึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.
กลุ่มอำนวยการ
นางวรมาศ 
ศรีประจันต์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
 นายสมชาย 
โกฏวิเชียร
ผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
นางนันท์นภัส 
เกียรติมาพรศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
 ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลบุคลากร 
นายชัยโรจน์ เทศพิทักษ์ 
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นายสุทธิพันธ์ แสงขำ
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร

 

 

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253