กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

ข่าวอื่นๆ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

30 ตุลาคม 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
27 มิถุนายน 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
30 พฤษภาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีการศึกษา 2562
21 พฤษภาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร
26 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์แยกรายการ ประจำปีการศึกษา 2562
22 พฤศจิกายน 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
05 กุมภาพันธ์ 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม
05 มกราคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
01 ธันวาคม 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20 พฤศจิกายน 2560 ประกาศแผนการจัดซื้อรถตู้โดยสาร 12 ที่นั้งประจำปีงบประมาณ2561
25 มีนาคม 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
25 พฤศจิกายน 2559 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

26 มีนาคม 2563 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4)
26 มีนาคม 2563 ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
12 มีนาคม 2563 ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
12 มีนาคม 2563 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21 กุมภาพันธ์ 2563 การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP)
18 กุมภาพันธ์ 2563 การคืนหลักประกันสัญญา
27 มกราคม 2563 คู่มือสมัคร OBECMAIL และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ในระบบ e-GP
20 มกราคม 2563 เอกสารการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุโรงเรียน
30 ตุลาคม 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
18 กันยายน 2562 สัญญา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
08 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
30 สิงหาคม 2562 กรรมการพิจารณา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ไม่มีผู้ผ่าน และประกาศใหม่
16 สิงหาคม 2562 สัญญาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
15 สิงหาคม 2562 สัญญา บจก.ไอ.บี.โปร
07 สิงหาคม 2562 สัญญา บจก.พี.เจ.37พาราวู้ด

[Link] สรุปขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ

27 มิถุนายน 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
27 พฤษภาคม 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
23 พฤษภาคม 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก
05 เมษายน 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
14 กุมภาพันธ์ 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14 กุมภาพันธ์ 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
06 ธันวาคม 2561 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ
06 ธันวาคม 2561 สรุป link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์ Shopping List 5 รายการ
06 ธันวาคม 2561 สรุป Link จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ 2562
06 ธันวาคม 2561 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 9 รายการ ของ สพป.ชพ.1
04 ธันวาคม 2561 สรุป Link จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
31 สิงหาคม 2561 สรุป link ขั้นตอนซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนจากงบประมาณเงินกันงบประมาณปี 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผู้พัน

 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง [รายเดือน/รายปี]

05 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2563
02 มกราคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2562
30 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2562
04 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2562
30 กันยายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กันยายน 2562
01 กันยายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สิงหาคม 2562
01 สิงหาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กรกฏาคม 2562
01 กรกฎาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มิถุนายน 2562
01 มิถุนายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2562
30 เมษายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2562
31 มีนาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2562
31 มกราคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2562
07 มกราคม 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561
02 มกราคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2561

  รายงานงบทดลอง

02 เมษายน 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563
10 มีนาคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
14 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ม.ค.63
13 มกราคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธค.62
04 ธันวาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พ.ย.62
11 พฤศจิกายน 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ต.ค.62
10 ตุลาคม 2562 รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สพป.ชุมพร เขต1 ศูนย์ต้นทุน 2000400185 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
08 ตุลาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ก.ย.62
05 กันยายน 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สค.62
06 สิงหาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
05 กรกฎาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิย.62
11 มิถุนายน 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พ.ค.62
08 พฤษภาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2562
04 เมษายน 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มีค.2562
06 มีนาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กพ.62

  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  แบบฟอร์ม/เอกสารการเงินพัสดุ

25 มีนาคม 2563 ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
25 มีนาคม 2563 ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
17 กุมภาพันธ์ 2563 ใบแจ้งการชำระเงินรายได้แผ่นดิน สพป.ชพ.1
17 กุมภาพันธ์ 2563 ใบแจ้งการชำระเงินฝากคลัง สพป.ชพ.1
17 กุมภาพันธ์ 2563 ใบแจ้งการชำระเงินเบิกเกินส่งคืน สพป.ชพ.1
14 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ม.ค.63
01 พฤษภาคม 2562 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
01 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายการกรอกรายละเอียดใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ
01 พฤษภาคม 2562 แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย
30 เมษายน 2562 คู่มือการเบิกใบเสร็จรับเงิน
24 เมษายน 2562 ชี้แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติในการถอนคืนเงินประกันสัญญา
01 เมษายน 2562 แนวทางการเบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการนำฝากเงินประกันสัญญา
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการถอนเงินประกันสัญญา
06 กุมภาพันธ์ 2562 แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP (แนบแบบฟอร์ม excel)

  พรบ./ระเบียบกระทรวงการคลัง/กฏกระทรวง/หนังสือเวียน

26 มีนาคม 2563 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4)
26 มีนาคม 2563 ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
21 กุมภาพันธ์ 2563 การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP)
18 กุมภาพันธ์ 2563 การคืนหลักประกันสัญญา
31 มกราคม 2563 กฎกระทรวงฯ กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓
07 สิงหาคม 2562 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
27 กรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว350 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยมีหน่วยงานของรัฐได้หารือแนวทางปฏิบัติกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ในการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ
18 กรกฎาคม 2562 คู่มือการแก้ไขข้อมูลรหัสงบประมาณ e-GP
10 พฤษภาคม 2562 คู่มือแนวทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ
06 กุมภาพันธ์ 2562 แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP (แนบแบบฟอร์ม excel)
14 พฤศจิกายน 2561 เอกสารประกอบการอบรมพัสดุ 24 พ.ย. 2561
11 เมษายน 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
08 เมษายน 2561 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
08 เมษายน 2561 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
23 มีนาคม 2561 แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

RSS Kroobannok Education News

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253