Home / Contact us

Contact us

♠ ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

60/1 หมู่ที่ 5  ตำบลขุนกระทิง  อำเภอเมืองชุมพร

จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐

077-576253, 077-576716, 077-576717, 077-576458 

หมายเลขภายใน

♦ 0  กลุ่มอำนวยการ
♦ 12 กลุ่มงานเลขานุการ ผอ.
♦ 13 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
♦ 14 กลุ่มนโยบายและแผน
♦ 15 กลุ่มนิเทศติดตามฯ
♦ 17 หน่วยตรวจสอบภายใน
♦ 33 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
♦ 30 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
♦ 29 โทรสาร