Home / กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์   ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV ครั้งที่ 2/2561 เพื่อสะท้อนผล จากการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการออกติดตามในระหว่างวันที่ 25 กันยายน -12 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อนำผลจากการริเทศมาวิเคราะห์ร่วมกัน ในการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชพ.1

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม “สนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาชุมพร”

   วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมสนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาชุมพร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารราชการของจังหวัดชุมพร ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรม และเจ้าภาพในการบริหารจัดการกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

อ่านเพิ่มเติม

ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมนำเขตสุจริต

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 -16.30 น. นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมนำเขตสุจริต “เป็นคนสำคัญของเขตพื้นที่ ร่วมสร้างความดีที่ยั่งยืน” โดยมีข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมประชุม จำนวน 73 คน  เพื่อร่วมวิเคราะห์คุณธรรมอัตลักษณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ยังไม่สมบูรณ์ และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติของบุคลากรร่วมกันอน่างมีส่วนร่วมเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชพ.1 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบของโรงเรียนในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่มการอบรมในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม

“น้ำชาการกุศล” เพื่อจ้างครูผู้สอนในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู

>>เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป. ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในงาน  “น้ำชาการกุศล”  เพื่อจ้างครูผู้สอนในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู  ณ โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร>>>

อ่านเพิ่มเติม

สพป.ชุมพร เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับ…โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

*** สพป.ชุมพร เขต 1  โดย นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับ…โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว  ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษา  รับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา 2560  เข้าเฝ้า ฯ  รับพระราชทานรางวัลจาก  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561  ณ  ศาลาดุสิตดาลัย  สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร***

อ่านเพิ่มเติม

กองทุนชาตะสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 20.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ประธานกองทุนชาตะสัมพันธ์  มอบหมายให้  นายไพเราะ ต่างประเทศ  ประธานเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 1 วางหรีดเคารพศพ  นางทิ้ง ขาวสุวรรณ มารดา  นางสาวอรอุมา ขาวสุวรรณ  ครูโรงเรียนบ้านบึงลึด พร้อมมอบเงินกองทุนชาตะสัมพันธ์        ***นางทิ้ง ขาวสุวรรณ ได้ถึงแก่กรรม  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561  ขณะนี้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ  ณ  บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 5  ตำบลหงส์เจริญ อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ เมรุวัดประชานิคม …

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหารการศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย และปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจ และเห็นคุณค่าของชาติ ความสามัคคีในหน่วยงาน ความรับผิดชอบ  และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  (เขตสุจริต)  ในการนี้ นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 ได้มอบหมายให้ นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชพ.1 พบปะพูดคุยกับข้าราชการและลูกจ้าง ในการนี้ นายวิมาน ดีทองหลาง ได้กล่าวให้กำลังใจและขอบคุณกับทุกคนที่รัก และสามัคคีกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจในภารกิจงานของ สพป.ชพ.1 ของรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา   และขอให้ทุกคนพร้อมร่วมแรง ร่วมใจเพื่อช่วยให้ภารกิจงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป โดยให้เตรียมความพร้อมในตัวเองกับภารกิจที่จะต้องปฏิบัติในปีงบประมาณใหม่นี้ โดยขอให้ทุกคนตั้งใจในการทำงานโดยยึดหลัก Areabase พร้อมให้บริการกับผู้มาติดต่อด้วยความเต็มใจ.-   …

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1 ครั้งที่ 6/2561

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561  เวลา 15.00 น.  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1  เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3  เพื่อชี้แจงการดำเนินงานบริหารจัดการงานตามนโยบายเร่งด่วน และภารกิจงานก่อนสิ้นปีงบประมาณที่ต้องขอความร่วมมือจากทุกคนในการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  และในการนี้ ได้ให้ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม นำเสนอสรุปรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มที่ผ่านมา และภารกิจงานที่ต้องดำเนินการต่อ ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ  หลังจากนั้นได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม โดยเน้นย้ำขอความร่วมมือทุกคนได้มุ่งมั่น และตั้งใจร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเขตบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ สุดท้ายได้ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกคน และปิดประชุม  เวลา 17.00 น.  

อ่านเพิ่มเติม

มอบเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

ตามที่ได้มีการดำเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นั้น ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชพ.1จำนวน 100 คน ได้ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเงินจำนวน 24,272 บาท ซึ่งในการนี้ตัวแทนประธานเครือข่ายสถานศึกษาทุกเครือข่าย เป็นผู้มอบเงินจำนวนดังกล่าว ในที่ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยมี นางสาวสมศรี  เทพประชา รอง ผอ.สพป.ชพ.1 ซึ่งได้รับมอบหมาย นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป.ชพ.1

อ่านเพิ่มเติม