ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มย่อยของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ข้อมูลข้าราชการครูแยกเพศและระดับชั้นที่สอน สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1

ข้อมูลข้าราชการครูแยกเพศและระดับชั้นที่สอน สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลข้าราชการครูแยกระดับชั้นที่สอน สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1

ข้อมูลข้าราชการครูแยกระดับชั้นที่สอน สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2561 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ 10 มิถุนายน 2561)

ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2561 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ 10 มิถุนายน 2561)

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2561 (จำนวนโรงเรียนจำแนกขนาดตามจำนวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2561)

ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2561 (จำนวนโรงเรียนจำแนกขนาดตามจำนวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2561)

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2561 (จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา ณ 10 มิถุนายน 2561)

ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2561 (จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา ณ 10 มิถุนายน 2561)  

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2561 (จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ณ 10 มิถุนายน 2561)

ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2561 (จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ณ 10 มิถุนายน 2561)

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2561 (จำนวนนักเรียนติดG ณ 10 มิถุนายน 2561)

ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2561 (จำนวนนักเรียนติดG ณ 10 มิถุนายน 2561)

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2561 (จำนวนนักเรียนจำแนกรายอายุ ณ 10 มิถุนายน 2561)

ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2561 (จำนวนนักเรียนจำแนกรายอายุ ณ 10 มิถุนายน 2561)

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2561 (จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ ณ 10 มิถุนายน 2561)

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ ณ 10 มิถุนายน 2561

อ่านเพิ่มเติม