Home / กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานเขตฯ

แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกักระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกักระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์โครงการ “โรงเรียนแห่งอนาคต – office 365 for Education / Thailand”

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนแห่งอนาคต – office 365 for Education / Thailand”

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐาน

แนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

*****วันที่  20  กันยายน  2561  เวลา  13.00 น.  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  รูปแบบ  NEW DLTV  ครั้งที่ 1/2561  ณ  ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 *****การประชุมในครั้งนี้  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจงานให้คณะกรรมการในแต่ละชุดรับผิดชอบ  พร้อมกำหนดแผน/ปฏิทินการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  รูปแบบ  NEW DLTV  ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  กลุ่มเป้าหมาย  คือ  โรงเรียนขนาดเล็ก  ปีการศึกษา  2561  จำนวน  41  โรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ตรวจนับและตรวจสอบสภาพทรัพย์สินโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์แท็บเล็ตและการติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา ปี 2556

วันที่  17  กันยายน  2561  คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ตรวจนับและตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่รับโอนจากสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ตามโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT  ชุมชน  และโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์แท็บเล็ตและการติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา ปี 2556

อ่านเพิ่มเติม

ไฟล์นำเสนอประกอบการประชุม NEW DLTV 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพฯ

ไฟล์นำเสนอประกอบการประชุม NEW DLTV ผอ.สพท.ทั่วประเทศ 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพฯ http://gg.gg/dl26aug  

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมทางไกลและรับชมการถ่ายทอดสด “การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV”

วันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เข้าร่วม  “การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมัธยมศึกษา  เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  รูปแบบ  NEW  DLTV”  โดยมี  พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  ณ โรงแรมพาลาสโช กรุงเทพมหานคร การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครูโรงเรียนปลายทาง และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV โดยมีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และถ่ายทอดออกอากาศสดผ่านทางช่อง DLTV ๑๕ ในส่วนของ สพป.ชุมพร เขต 1  นายดำรงศักดิ์  สุขโคนา  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  นางสาวสมศรี  เทพประชา  รอง …

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงาน “การติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1”

รายงานผลการดำเนินงาน “การติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1”

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

อ่านเพิ่มเติม