Home / กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

อนุมัติและแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (WB) และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร ได้ทำพิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ (WB) ให้ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน จำนวน  7 ท่าน

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 18  ตุลาคม  2561  ว่าที่ร้อยตรีมโนชญ์  นาคธรณิศวร์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อจัดทำคำสั่งแบ่งงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือส่งสือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส” ชิงถ้วยประราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

ขอความร่วมมือส่งสือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส” ชิงถ้วยประราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมกลุ่มเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวสมศรี  เทพประชา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มเสริมการจัดการศึกษา  เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานและแจ้งข้อราชการของกลุ่มเสริมการจัดการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นางสาวสมศรี  เทพประชา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 ว่าที่ร้อยตรีมโนชญ์  นาคธรณิศวร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ “การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประจำปี 2560

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต๑ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่ได้รับการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประจำปี 2560 จำนวน 23 ราย ประกอบด้วย ประเภทผู้บริหาร จำนวน 4 ราย ประเภทผู้สอน 10 ราย และประเภทผู้สนับสนุน จำนวน 9 ราย

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการอนุมัติให้ซื้อแบบพิมพ์ ลส. 19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการอนุมัติให้ซื้อแบบพิมพ์ ลส. 19  ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความประกวด เนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความประกวด เนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50   ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม