Home / กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ประชุมวางแผนจัดการประกวดและแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. นาสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมวางแผนจัดการประกวดและแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมองค์กรคุณธรรมนำเขตสุจริต “เป็นคนสำคัญของเขตพื้นที่ ร่วมสร้างความดีที่ยั่งยืน”

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิด/บรรยายพิเศษ กิจกรรมองค์กรคุณธรรมนำเขตสุจริต “เป็นคนสำคัญของเขตพื้นที่ ร่วมสร้างความดีที่ยั่งยืน” โดยมี นางชมัยพร  รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 สพป.ชุมพร เขต 1

อ่านเพิ่มเติม

งานเสวนาวิชาการ “เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต CPN 1”

วันที่ 30 กันยายน 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1          เป็นประธานเปิดงานเสวนาทางวิชาการ “เปิดบ้านนักคิดทักษะชีวิต CPN1” ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสัมมนา “ครูปฐมวัย สร้างงานวิจัย สู่นวัตกรรม”

วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธาน/บรรยายพิเศษ ในการประชุมปฏิบัติการ “ครูปฐมวัย สร้างงานวิจัย สู่นวัตกรรม” โดยมี นางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเกมและอุปกรณ์คณิตศาสตร์

ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เกมและอุปกรณ์คณิตศาสตร์” ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 และ ชั้น ป.6 เพื่อพัฒนาความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมี นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุม และนางชมัยพร รัตนพรหม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ โรงแรมมรกต ทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 9 – 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสะท้อนผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) และโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานประชุมสะท้อนผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) และโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1

อ่านเพิ่มเติม

การนิเทศติดตาม โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

วันที่ 29 และ 31 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ประกอบด้วย นางสาวหฤทัย วรรทมาตร์ และนางสาวอภิตา เกียงสุภา  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต 1 ได้ดำเนินการออกนิเทศติดตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ในการออกนิเทศติดตามในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริม สนับสนุนการสอนของครูภาษาอังกฤษที่ผานการอบรมโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

อ่านเพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 นางสาวอภิตา เกียงสุภา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูเป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรมและมีประพฤติเชิงบวก

อ่านเพิ่มเติม

การนิเทศติดตาม โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) เครือข่ายปะทิว1 และ 2

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ประกอบด้วย นางสาววลัยรัตน์ ขวัญพุฒ และนายธีวรา  มากสาขา  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต 1 ได้ดำเนินการออกนิเทศติดตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) เครือข่่ายสถานศึกษาปะทิว 1 และ 2 ในการออกนิเทศติดตามในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริม สนับสนุนการสอนของครูภาษาอังกฤษที่ผานการอบรมโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

อ่านเพิ่มเติม