Home / ข่าววงการครู

ข่าววงการครู

ร่วมกิจกรรมวันที่ 23 ตุลาคม “พระปิยมหาราช”

วันอังคารที 23 ตุลาคม 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย   วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ถนนปรมินทรมรรคาหน้าเทศบาลเมืองชุมพร และลานพระบรม  ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร ประกอบด้วย พิธีทำบุญ   ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 57 รูป และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม

รับคณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพป.บึงกาฬ

วันที่ 22 ตุลาคม 2561  นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1    พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะจาก สพป.บึงกาฬ จำนวน 35 คน ในการมาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  “ การจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ” และการบริหารจัดการในสำนักงาน ในโอกาสนี้ นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ได้บรรยายพิเศษแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารสำนักงานเขต และแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการขับเคลื่อนจัดการศึกษาด้วย 8 จุดเน้น และการทำงานภายใต้ CPN1 ได้แก่ ร่วมทำ ร่วมคิด มีจิตบริการ ประสานเครือข่าย รวมใจเป็นหนึ่ง จากนั้น คณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมอาคาร บริเวณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลุ่มงานต่างๆภายในสำนักงาน.-

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์   ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV ครั้งที่ 2/2561 เพื่อสะท้อนผล จากการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการออกติดตามในระหว่างวันที่ 25 กันยายน -12 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อนำผลจากการริเทศมาวิเคราะห์ร่วมกัน ในการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชพ.1

อ่านเพิ่มเติม

ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมนำเขตสุจริต

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 -16.30 น. นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมนำเขตสุจริต “เป็นคนสำคัญของเขตพื้นที่ ร่วมสร้างความดีที่ยั่งยืน” โดยมีข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมประชุม จำนวน 73 คน  เพื่อร่วมวิเคราะห์คุณธรรมอัตลักษณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ยังไม่สมบูรณ์ และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติของบุคลากรร่วมกันอน่างมีส่วนร่วมเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชพ.1 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบของโรงเรียนในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่มการอบรมในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม