Home / งานวินัยและนิติการ / เอกสารงานวินัยและนิติการ

เอกสารงานวินัยและนิติการ

รายงานการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม

  ชื่อรายงาน  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม  โดย  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม ดาวน์โหลดเอกสารฉบับพกพา   สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่ : ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา http://library.senate.go.th/e-library/web/main_document.jsp?DocID=14442076&DocIDOPDC= http://library.senate.go.th/document/Ext14442/14442076_0005.PDF File 1 File 2

อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน

เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดทำประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 ขึ้นใช้บังคับ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน   ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดทำประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 ขึ้นใช้บังคับ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย    

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04273/ว3723 ลว. 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและกรณีเรี่ยไร

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04273/ว3723 ลว. 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและกรณีเรี่ยไร

อ่านเพิ่มเติม

การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้มีการจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมขึ้นในอําเภอตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคําสั่งจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมขึ้นในอําเภอ และให้ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือนายอําเภอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีสาเหตุ จากการร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดําเนินการของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความกรุณาบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดที่มีภารกิจปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัด อําเภอ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่านเพิ่มเติม

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนพิเศษของบุคลากรในสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ขอแจ้งซักซ้อมความเข้าใจและกำชับมายังสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ให้กำชับบุคลากรในสังกัดทุกคนให้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการร้องเรียนกล่าวหาในลักษณะดังกล่าวอีกและไม่เป็นการสร้างภาระให้เพิ่มขึ้นแก่ผู้ปกครอง นักเรียน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ปรับลดชั่วโมงเรียนของบางวิชาให้น้อยลง เพื่อให้เด็กนักเรียนผ่อนคลายมากขึ้น ไม่เครียดกับการเรียนในห้องเรียนจนเกินไป ได้มีเวลาว่างเรียนรู้ตามวัย ไม่ใช่ท่องจำตำราอย่างเดียว จึงขอให้สถานศึกษายึดแนวทางการเรียนการสอนในเวลาเรียนปกติเป็นสำคัญ ส่วนการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาเรียนปกติหรือในวันหยุดควรจะจัดให้มีเมื่อมีความจำเป็นตามสมควรเท่านั้น จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม

ส่งเอกสารประกอบการตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ (เพิ่มเติม)

เรื่อง  ส่งเอกสารประกอบการตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ (เพิ่มเติม) เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง อ้างถึง  (1) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/1057 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560           (2) หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ที่ ศธ 04041/4581 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.9/1102 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 จำนวน 1 ฉบับ       …

อ่านเพิ่มเติม

CPN1

เอกสารเผยแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 2561 ประกาศแนวปฏิบัติป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ภาษาไทย    English     中国     မြန်မာ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2561 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน สพป. ชุมพร เขต 1 ประกาศมาตรการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คู่มือการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน , การร้องทุกข์ (ปี 2560) คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน สพป. ชุมพร เขต 1 (ปี 2560) ประกาศ สพป. ชุมพร เขต 1 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 (ปี 2560) …

อ่านเพิ่มเติม