Home / งานวินัยและนิติการ

งานวินัยและนิติการ

รายงานการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม

  ชื่อรายงาน  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม  โดย  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม ดาวน์โหลดเอกสารฉบับพกพา   สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่ : ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา http://library.senate.go.th/e-library/web/main_document.jsp?DocID=14442076&DocIDOPDC= http://library.senate.go.th/document/Ext14442/14442076_0005.PDF File 1 File 2

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาพม่า)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบาย การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 (ภาษาพม่า)  

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาจีน)

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาจีน)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมาตรการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน 2561

ประกาศมาตรการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน 2561

อ่านเพิ่มเติม

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

อ่านเพิ่มเติม

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2561

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2561

อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน

เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดทำประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 ขึ้นใช้บังคับ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่านเพิ่มเติม