Home / กลุ่มบริหารงานบุคคล / เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม

สำนักงาน ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1) แบบรายงานผลงาน (วฐ.2)  แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (วฐ.3) และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม ให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ที่   http://Logbook-Teacher.Otepc.go.th  

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม https://logbook-teacher.otepc.go.th/

อ่านเพิ่มเติม

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.21/2560)

“วิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560” กำหนดให้ครูมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคำขอซึ่งข้าราชการครูทุกคนต้องมีการประเมิน 3 ด้าน รวม 13 ตัวชี้วัด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (8 ตัวชี้วัด) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน (3 ตัวชี้วัด) และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (2 ตัวชี้วัด) เป็นปกติทุกปีการศึกษา ….โดยเมื่อสิ้นปีการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งครูต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามแบบ วฐ.2 เสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่ง ภาระงาน ตัวชี้วัดที่ 12 การพัฒนาตนเอง คุณครูต้องทำประมาณนี้ ตามวิทยฐานะที่ประสงค์ขอมี/เลื่อน ให้สูงขึ้น ดาวน์โหลด ID Plan คลิก https://goo.gl/7zALbQ แบบประเมินวิทยะฐานะ แบบใหม่ ว.21 ไฟล์ Word ดาวน์โหลดได้ที่นี่เลย 1. แบบคำขอ https://goo.gl/5DbsfN …

อ่านเพิ่มเติม

เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านเพิ่มเติม