Home / กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

การประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตราจ้างนักการภารโรง และคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา

วันนี้ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการ สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้ 1.คณะกรรมการเกลี่ยอัตราจ้างนักการภารโรง  เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเกลี่ยอัตราจ้างตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา 2. คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นการประชุมเพื่อพิจารณคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับการจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และพิจารณาทบทวนการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562      

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันนี้ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.ชพ.1 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)  

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวานนี้ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1     นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการ สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2561 เพื่อพิจารณาการบริหารอัตรากำลังในสังกัด สพป.ชพ.1  

อ่านเพิ่มเติม

การรายงานตัวและรับมอบนโยบายตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันนี้ 1 ตุลาคม 2561  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 42 ราย และนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 4 ราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มารายงานตัวและรับมอบนโยบายจากนายบุญเสริม  อบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันนี้ 25 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น.ณ อาคารสโมร สพป.ชพ.1  นางจุฑามาส  อ่อนสูง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานการประชุมบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อวิเคราะห์ภารกิจงาน และมอบหมายภาระงานในหน้าที่ เพื่อส่งให้กลุ่มอำนวยการดำเนินการต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

เยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน

วันนี้ 21 กันยายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

เมื่อวานนี้ 19 กันยายน 2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพื่อวิเคราะห์อัตรากำลังและภาระงานของข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว ใน สพป.ชพ.1    

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม

สำนักงาน ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1) แบบรายงานผลงาน (วฐ.2)  แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (วฐ.3) และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม ให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ที่   http://Logbook-Teacher.Otepc.go.th  

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลัง 38 ค.(2)

วันนี้ 22 สิงหาคม 2561  เวลา 14.00 น. นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1    

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม https://logbook-teacher.otepc.go.th/

อ่านเพิ่มเติม