Home / กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ / เอกสารงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

เอกสารงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กย.61 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำในระบบจ่ายตรง

จัดทำโดย นางจินดา  เกษแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม