Home / กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

หนังสือที่ ศธ 04002/ว5138 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คุณลักษณะ-สำนักงบประมาณ มค.61 ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ห้องดนตรี ครุภัณฑ์งานอาชีพ เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ พ.ค. 2561 หนังสือ ที่ศธ 04002/ว2766 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559  

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมจัดสรรงบประมาณและคัดเลือกครุภัณฑ์สินค้าในรายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายวิมาน ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดสรรงบประมาณและคัดเลือกครุภัณฑ์สินค้าในรายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน 17 โรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

อ่านเพิ่มเติม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กย.61 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

อ่านเพิ่มเติม

สรุป link ขั้นตอนซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนจากงบประมาณเงินกันงบประมาณปี 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผู้พัน

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร โต๊ะ – เก้าอี้ รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน จากงบประมาณเงินกันงบประมาณปี2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนจากงบประมาณเงินกันงบประมาณปี 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผู้พัน ราคากลาง ราคากลางรายการซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนจากงบประมาณเงินกันงบประมาณปี 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผู้พัน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคา ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และ ผลการพิจารณาผู้เสนอราคาประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และ ผลการพิจารณาผู้เสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

อ่านเพิ่มเติม