Home / หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

สรุปคำถาม/คำตอบ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (แนวทางประกอบการตัดสินใจ)

อ่านเพิ่มเติม