Home / กิจกรรมสำนักงานเขตฯ

กิจกรรมสำนักงานเขตฯ

กิจกรรมต่างๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. คณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย และปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย ให้บังเกิดขึ้น   ในจิตใจ และเห็นคุณค่าของชาติ ความสามัคคีในหน่วยงาน ความรับผิดชอบ  และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป เพื่อเป็นการแสดงออก  เชิงสัญลักษณ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)  ในการนี้ นางสาวพนอ   ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 ได้มอบหมายให้ นายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชพ.1 พบปะพูดคุยกับข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน โดยนายบุญเสริม อบอุ่น ได้ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมการดำเนินงานภารกิจของสำนักงานในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดคุริง เมื่อวันที่ 10 และ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา และในสัปดาห์นี้ กิจกรรมที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมแรงกันอีกครั้ง …

อ่านเพิ่มเติม

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดทอดกฐินสามัคคี ณ วัดคุริง

     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   โดยนางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 พร้อมด้วย นายวิมาน ดีทองหลาง, นายบุญเสริม อบอุ่น นางสาวสมศรี เทพประชา รอง ผอ.สพป.ชพ.1 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรในสพป.ชพ.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดคุริง ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ชัย สกุลอ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแซะ เป็นประธานในพิธี  โดยยอดเงินกฐินในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 526,915 บาท

อ่านเพิ่มเติม

เยี่ยมบ้านนักเรียนด้อยโอกาส “ สร้างรอยยิ้มให้น้อง ”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชพ.1 พร้อมด้วย นายสุทธิพันธ์ แสงขำ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒิ ศึกษานิเทศก์ นายธีวรา มากสาขา ศึกษานิเทศก์ นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร ประธานเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 2 ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะ เยี่ยมบ้านนักเรียน มอบเงิน พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการเติมเต็มให้กับนักเรียนในสังกัด ตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนด้อยโอกาส “สร้างรอยยิ้มให้น้อง” ณ บ้านนักเรียน ของโรงเรียนบ้านถ้ำธง บ้านทุ่งเรี้ย และไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้บริหารการศึกษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ   ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง สพป.ชพ.1   การประชุมในครั้งนี้ มีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้.- 1)การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 15- 17 พฤศจิกายน 2561 2) พิธีราชสดุดีและวางพวงมาลา (วันวชิราวุธ) ประจำปี 2561 3) การจัดงานมหกรรมเพื่อนำเสนอผลงานอาชีพนักเรียน 4)  การจัดงานวันครู ปีพ.ศ.2561 5) การทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ของ สพป.ชพ.1 และ 5) การประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี …

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเคารพธงชาติ สพป.ชพ.1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. คณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย และปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย ให้บังเกิดขึ้น         ในจิตใจ และเห็นคุณค่าของชาติ ความสามัคคีในหน่วยงาน ความรับผิดชอบ  และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)  ในการนี้ นางสาวพนอ   ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 ได้มอบหมายให้ นายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชพ.1 พบปะพูดคุยกับข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน โดยนายบุญเสริม อบอุ่น ได้ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมการดำเนินงานภารกิจสำนักงานของสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่ การเยี่ยมบ้านนักเรียนด้อยโอกาสตามโครงการ “สร้างรอยยิ้มให้น้อง” จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และในสัปดาห์นี้ กิจกรรมที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมแรงกันคือ การทอดกฐิน ณ วัดคุริง ซึ่ง สพป.ชพ.1 เป็นเจ้าภาพ และสุดท้ายได้ขอให้ทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในรอบสัปดาห์นี้ อย่างมีความสุข …

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์   ผอ.สพป.ชพ.1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 เป็นวันที่สอง โดยในวันนี้เป็นการศึกษาดูการจัดการเรียนรู้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15   (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้นำหลักการสอนของพ่อหลวง ร.9 มาใช้ปฏิบัติพัฒนาการเรียนภายในโรงเรียนจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง การนำศาสตร์พระราชา สู่การพึ่งตนเองครบวงจร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การงานอาชีพ มาประยุกต์ถ่ายทอดให้กับนักเรียนและนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังให้นักเรียน ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ดำรงไว้ซึ่งความดี ปฏิบัติตนเป็นคนดีของชาติบ้านเมือง มีสัมมาชีพ ซื่อสัตย์ให้ช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานและเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยน้อมนำมาปฏิบัติในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ตามกรอบแนวคิดที่สำคัญ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม.  

อ่านเพิ่มเติม

รับมอบทุนการศึกษาในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรในสำนักงาน ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ) นำโดย นายสาทร โตโพธิ์ไทย ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ที่มามอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยมีประธานเครือข่ายและตัวแทนของเครือข่ายสถานศึกษาศึกษา ในสังกัด ทั้ง 10 เครือข่าย เป็นผู้รับมอบ และในการนี้ นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ได้กล่าวขอบคุณสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่ได้ให้เกียรติและให้โอกาสกับนักเรียนในสังกัดสพป.ชพ.1

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมทางไกลรับฟังนโยบายการพิจารณารายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธาน  การประชุมทางไกล(conference) เพื่อรับนโยบายในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นการขับเคลื่อนโครงการและแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก และปัญหาความเหสื่อมล้ำทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยมี ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 10 เครือข่าย ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมรับฟัง ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชพ.1

อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สพป.ชพ.1 รับเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ในการประชุมหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลกลางจังหวัดชุมพร  ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ประจำเดือนตุลาคม 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  รับเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”   จากนายวิบูลย์   รัตนาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร เป็นหน่วยงานแห่งแรกของจังหวัดชุมพรที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจ้างธุรการโรงเรียน

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3   นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจง ซักซ้อม  ทำความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน กรณีการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท โดยมี นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชพ.1 และ     นายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชพ.1 ร่วมชี้แจงในวันนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม