Home / เอกสารงานเผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารงานเผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารการเผยแพร่ผลงานของ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา

รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์ (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ   เรื่อง   รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์            (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ผู้วิจัย     นายกิตติพงษ์ น้อยจีน   ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ ครูชำนาญการ               โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  1 การรายงานนวัตกรรมครั้งนี้    มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โดยการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชา คอมพิวเตอร์ (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้น เพื่อหาประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  …

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืชน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย บุญโชติ นุ่มปาน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) หน่วยการเรียนรู้ การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อ่านเพิ่มเติม