Home / ข้อมูลพื้นฐาน สพป. ชพ.1 / ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

แผนผังหน่วยงาน กลุ่มอำนวยการ

แผนผังหน่วยงาน กลุ่มอำนวยการ     แผนผังหน่วยงานภายใน สพป.ชพ.1 1. ฝ่ายบริหาร 2. กลุ่มอำนวยการ 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 4. กลุ่มนโยบายและแผน 5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 6. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  7. กลุ่มพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  10.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน

อ่านเพิ่มเติม

แผนผังหน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    แผนผังหน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     แผนผังหน่วยงานภายใน สพป.ชพ.1 1. ฝ่ายบริหาร 2. กลุ่มอำนวยการ 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 4. กลุ่มนโยบายและแผน 5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 6. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  7. กลุ่มพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  10.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

อ่านเพิ่มเติม

แผนผังหน่วยงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

  แผนผังหน่วยงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล     แผนผังหน่วยงานภายใน สพป.ชพ.1 1. ฝ่ายบริหาร 2. กลุ่มอำนวยการ 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 4. กลุ่มนโยบายและแผน 5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 6. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  7. กลุ่มพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  10.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน

อ่านเพิ่มเติม

แผนผังหน่วยงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แผนผังหน่วยงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     แผนผังหน่วยงานภายใน สพป.ชพ.1 1. ฝ่ายบริหาร 2. กลุ่มอำนวยการ 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 4. กลุ่มนโยบายและแผน 5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 6. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  7. กลุ่มพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  10.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน

อ่านเพิ่มเติม

แผนผังหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  แผนผังหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     แผนผังหน่วยงานภายใน สพป.ชพ.1 1. ฝ่ายบริหาร 2. กลุ่มอำนวยการ 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 4. กลุ่มนโยบายและแผน 5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 6. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  7. กลุ่มพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  10.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

อ่านเพิ่มเติม

แผนผังหน่วยงาน กลุ่มนโยบายและแผน

  แผนผังหน่วยงาน กลุ่มนโยบายและแผน   แผนผังหน่วยงานภายใน สพป.ชพ.1 1. ฝ่ายบริหาร 2. กลุ่มอำนวยการ 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 4. กลุ่มนโยบายและแผน 5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 6. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  7. กลุ่มพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  10.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน

อ่านเพิ่มเติม

แผนผังหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

  แผนผังหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน     แผนผังหน่วยงานภายใน สพป.ชพ.1 1. ฝ่ายบริหาร 2. กลุ่มอำนวยการ 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 4. กลุ่มนโยบายและแผน 5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 6. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  7. กลุ่มพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  10.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

อ่านเพิ่มเติม

แผนผังหน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  แผนผังหน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา         แผนผังหน่วยงานภายใน สพป.ชพ.1 1. ฝ่ายบริหาร 2. กลุ่มอำนวยการ 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 4. กลุ่มนโยบายและแผน 5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 6. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  7. กลุ่มพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  10.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน

อ่านเพิ่มเติม

แผนผังหน่วยงาน กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

  แผนผังหน่วยงาน กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   แผนผังหน่วยงานภายใน สพป.ชพ.1 1. ฝ่ายบริหาร 2. กลุ่มอำนวยการ 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 4. กลุ่มนโยบายและแผน 5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 6. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  7. กลุ่มพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 10.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.)

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

อ่านเพิ่มเติม