Home / ข้อมูลพื้นฐาน สพป. ชพ.1

ข้อมูลพื้นฐาน สพป. ชพ.1

การติดตามช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผุู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ โรงเรียนบ้านหินกบ โรงเรียนบ้านแก่งแพกา โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ และโรงเรียนประชาพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561

วันที่ 8 ตุลาคม  2561  เวลา 08.30 น.  คณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต  เพื่อสร้างความรัก  ความสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย และปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจ และเห็นคุณค่าของชาติ ความสามัคคีในหน่วยงาน ความรับผิดชอบ  และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) 

อ่านเพิ่มเติม

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน โครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ร่วมจัดจุดบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่คณะนักเรียนและครู ที่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่  30 กันยายน  – 6  ตุลาคม  2561 ณ  กรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่คณะนักเรียนและครู ที่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงการเดินทางกลับผ่านจังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   จึงจัดตั้งจุดบริการพักรถ 1 แห่ง ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. (ท่าข้าม)  ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่  6 – 8  ตุลาคม  2561 เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและการบริการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จึงแต่งตั้งคณะทำงาน ในการจัดตั้งจุดให้บริการ รายละเอียดดังแนบ

อ่านเพิ่มเติม

คณะข้าราชการ/ลูกจ้าง สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมเคารพธงชาติ สวนมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

>>วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ที่หน้าเสาธง สพป.ชุมพร เขต 1 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย และปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจ และเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)>>>

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามคูปองครู

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวสมศรี เทพประชา รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และบุคลากรใน สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมสังเกตุการณ์ การอบรมหลักสูตร “การวิจัย พัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มสัมฤทธิ์ทางการเรียน สู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ” (คูปองครู) จัดอบรมโดย บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 15 – 16  กันยายน 2561 ณ โรงแรมมรกตกทวิน อ.เมือง จ.ชุมพร  เพื่อติดตาม สอบถาม และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมให้กำลังใจครูผู้เข้ารับอบรมทุก …

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก”ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562

วันที่ 7 ก.ย. 2561  เวลา 09.30 น.   น.ส.พนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายวิมาน  ดีทองหลาง  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก”ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ผลการพิจารณาคัดเลือก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ได้แก่      ระดับปฐมวัย                   นางสาวพัชรี  มีสุข                  ครู โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต                ระดับประถมศึกษา            นางสาวฉลวย  แสงอุสาห์           ครู โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว                ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  …

อ่านเพิ่มเติม