ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และขยายผลสู่เครือข่ายต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน    ทั้งนี้ ในการประชุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ตลอดจนจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและคณะวิทยากรทุกคน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253