สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้่บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563         พร้อมมอบนโยบายเรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผ่านระบบการประชุมทางใกล Video Conference เพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมชี้แจงในประเด็นหัวข้อตามระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ด้วย อาทิ ด้านการบริหารงบประมาณ(ได้แก่การติดตามและบริหารงบประมาณให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดและใช้งบประมาณเพื่อยังประโยชน์ต่อครูและนักเรียน) การดูแลช่วยเหลือนักเรียน(การรู้จักผู้เรียนรายบุคคล การจัดหาทุนการศึกษา), ด้านการบริหารงานบุคคล(การเร่งดำเนินการบริหารงานบุคคล การสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร) .-

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253