ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

โดย นางวลัยรัตน์  ขวัญพุฒ

การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1.เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ด้วยกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาของครูปฐมวัย

2. เพื่อศึกษาความพึงใจของครูปฐมวัยที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยด้วยกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวัยที่มีต่อการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ด้วยกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253