ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ซึ่งก่อนนำเข้าสู่วาระการประชุม คณะจากชมรมฟุตบอลโกล์หนูชุมพร ได้นำเงินสด จำนวน 30,000 บาท มอบให้สำนักงานเขตเพื่อสมทบเข้าเข้ากองช่วยเหลือนักเรียน และการมอบเงินคงเหลือจากการจัดงานมุฑิตาจิต ประจำปี 2562 จากประธานเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 13,280 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา การบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน โดยพล.ต.ต.วิมล พิทักษ์บูรพา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร การมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้-. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา  ขนาดกลาง ประจำปี 2560 ให้กับโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว และรางวัลโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทองจาก สพฐ. ประจำปี 2562 โรงเรียนขนาดกลาง ให้กับโรงเรียนบ้านกลาง หลังจากนั้น ประธานการประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้.- การแจ้งโยบายการพัฒนาการศึกษาที่ต้องดำเนินการเพื่อให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามภารกิจและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. และข้อราชการต่างๆ เพื่อให้รับรู้รับทราบและร่วมปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน   จากนั้น ได้ให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ได้ชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานภารกิจของแต่ละกลุ่มที่ผ่านมา และภารกิจงานที่จะต้องดำเนินการต่อไป และสุดท้ายประธานได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253