ปิดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพ

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ปิดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพ” ณ โรงเรียนวัดน้อมถวาย **การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ด้วยการฝึกอาชีพตามความสนใจและความถนัดเพื่อให้สามารถวางแผนและตัดสินใจเลือกเส้นทางทางการศึกษาต่อและอาชีพในอนาคต อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง สถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253