เสวนาวิชาการ “เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต CPN1”

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมชุมพรการ์เด็นส์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร   นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม การเสวนาวิชาการ “เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต CPN1″ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สามารถนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ครูผู้สอนสามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและงานวิจัย เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้ 3.ผู้บริหารและครูผู้สอนมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลงานทางวิชาการบูรณาการขับเคลื่อนงานนโยบายสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูผู้สอน ตลอดจนโรงเรียนที่ดำเนินการได้ประสบความสำเร็จ มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมความดี 2) กิจกรรม 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ 3) กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 1 นวัตกรรมปลอดขยะ 4) กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม DLTV/DLIT    5) กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 หลักสูตรต้านทุจริต   6) กิจกรรม 1 ครูดี 1 นวัตกรรมการสอน  7) กิจกรรม  1 ครูดี 1 นวัตกรรมปฐมวัย ซึ่งมีผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น 185 ผลงาน โดยมีผู้ร่วมงานได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวนกว่า 300 คน .–

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253