ประชุมปฏิบัติการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Ofline

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญเสริม อบอุ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ขยายผลการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ซึ่งมีผู้เข้าประชุมได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบโปรแกรมดังกล่าวของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงๆ ละ 1 คน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253