การประชุมปฏิบัติการใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญเสริม อบอุ่น รองผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ให้กับบุคลากรทุกสถานศึกษา สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานบริการของสถานศึกษาได้ และยกเลิกการขอสำเนาเอกสารประกอบการให้บริการประชาชนเบื้องต้น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผู้รับผิดชอบงานบริการตามคู่มือประชาชนของทุกโรง จำนวน 111 คน

 

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253