Boot Camp 2019 อำเภอท่าแซะ จุดที่ 1

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายวิมาน ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษตามแนวทางครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) อำเภอท่าแซะ จุดที่ 1 ณ โรงเรียนประชานิคม 4 อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 1 ประกอบด้วย นักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละ 5 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนละ 10 คน พร้อมด้วย ครูผู้สอนโรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253