Boot Camp 2019 อำเภอเมือง

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 1-5 ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละ 5 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนละ 10 คน พร้อมด้วย ครูผู้สอนโรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253