📣การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษา ปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญเสริม อบอุ่น รองผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษา ปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)” ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ในการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการจัดการเรียนการสอนตาม แนวทางไฮสโคป และสามารถนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนประจำอำเภอ จำนวน 8 โรง และครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 จำนวน 21 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 60 คน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253