คัดเลือกรูปเล่มผลงาน “เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต CPN1”

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายมนูญ  จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการตัดสิน/คัดเลือกรูปเล่มผลงาน “เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต CPN1” ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ซึ่งในการนี้ มีคณะผู้บริหารและครูผู้สอน ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 185 ผลงาน โดยกิจกรรมที่โรงเรียนและครูส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย 7 กิจกรรม คือ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมความดี / กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ / กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมปลอดขยะ / กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม DLTV / กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 หลักสูตรต้านทุจริต / กิจกรรม 1 ครูดี 1 นวัตกรรมการสอน และกิจกรรม 1 ครูดี 1 นวัตกรรมปฐมวัย

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253