รับคณะนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 9  สิงหาคม  2562  นายมนูญ จันทร์สุข   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับนางอรทัย มูลคำ อดีตที่ปรึกษา สพฐ. นางลาวัลณ์ ตรีเนตร ที่ปรึกษา สพฐ. และนายวิเชียร ศรีเมือง ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 5   ซึ่งได้เดินทางมานิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต็มพิกัดโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253