📢สพป.ชพ.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา💢

        วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายมนูญ  จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญเสริม  อบอุ่น รองผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

        ในการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการการส่งเสริมและพัฒนาเด็กได้ ฝึกคิดวิเคราะห์ รู้จักวางแผน แก้ไขปัญหาได้ ลงมือทำเป็น และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณในเด็กประถมศึกษาได้ มีครูผู้เข้าอบรมจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งกำหนดระยะเวลาการอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 16 –17 สิงหาคม 2562 โดยมี นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒ ศึกษานิเทศก์ นางอมรรัตน์ พวงนุ้ย ผอ.ร.ร.บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา นายศรายุทธ ชาญนคร ครูร.ร.บ้านหาดภราดรภาพและนางสาววาสนา  มีสุวรรณ ครูร.ร.วัดดอนทรายแก้ว เป็นวิทยากร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253