สพป.ชุมพร เขต 1 จัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย ด้วยระบบทางไกลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพฯ

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ซึ่งการอบรมครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดำเนินการจัดอบรมผ่านระบบทางไกลให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และสังกัด สช. รวมทั้งสิ้น 150 คน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 และระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2562 โดยมีพี่เลี้ยงประจำศูนย์ จำนวน 7 คน เป็นผู้ดำเนินการจัดการอบรมและดูแลผู้เข้ารับการอบรมระหว่างการถ่ายทอดสด

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253