ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน ในสังกัด

          วันที่ 17 พฤษภาคม 2562   นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562  ณ โรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองชุมพร จำนวน 5 โรง ในการออกตรวจเยี่ยม พบว่าโรงเรียนทุกโรงมีความพร้อมในทุกๆด้านในการจัดการเรียนการสอน โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้พบปะ พูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธง โดยฝากให้นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นเด็กดี ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้เน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยสภาพอาคารสถานที่รวมถึงระบบไฟฟ้าให้เกิดความเรียบร้อย และการรอรับนักเรียนในตอนเช้าหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน ขอให้ผู้บริหารโรงเรียน และ  ครูเวรอยู่รอรับนักเรียนเพื่อจะได้พบปะกับผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนซึ่งจะเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองของนักเรียน

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253