อบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 11 – 12  พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมโรงแรมลอฟท์ มาเนีย บูติค โฮเทล อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  1 โดย นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมป้องกันผลประโยชน์ทัฐว้อน เสริมสร้างค่านิยม และต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยจัดอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 1 วัน รุ่นที่ 1 เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองชุมพร จำนวน 303 คน  รุ่นที่ 2 เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนในสังกัดอำเภอท่าแซะ  อำเภอปะทิว  จำนวน 378 คน  วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อ

1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนแนวทางการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ

2 เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใสจนกลายเป็นค่านิยมหลักขององค์กร

3 เพื่อป้องปรามให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีความประพฤติที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการอันเป็นความผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ

4 เพื่อเป็นการปรับฐานความคิดและเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเบื้องต้น ให้เป็นไปโดยสอดรับกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกัน การทุจริต” ซึ่งจะเป็นภารกิจของสถานศึกษาที่จะต้องดำเนินการในส่วนดังกล่าวต่อไป

5 เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร และสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้สาธารณชนได้ประจักษ์ว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็น “สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”

6 เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

และในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอุทิศ  บัวศรี  รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และนางสาวสิริญญา  พุ่มคง  เจ้านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตชำนาญการ จากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชุมพร  เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ทั้ง 2 รุ่น

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253