กิจกรรมเคารพธงชาติ

*** วันที่ 13 พฤษภาคม   2562 เวลา 08.30 น นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อประกาศเจตจำนงเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและเขตองค์กรคุณธรรม โดยการร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี กล่าวปฏิญญาเขตสุจริตและเขตองค์กรคุณธรรม เพื่อปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจ และเห็นคุณค่าของชาติ ความสามัคคีในหน่วยงาน ความรับผิดชอบ  และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป เพื่อเป็นการแสดงออก เชิงสัญลักษณ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)

    

 

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253