ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่4/2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น.  นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 ก่อนการเข้าสู่วาระการประชุมได้มีการนำเสนอ VTR ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวว่าว โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต และโรงเรียนบ้านหาดหงส์ และการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวและการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชุมพร จำกัด โดย นายบรรจง โลกมิตร ผอ.ร.ร.วัดพิชัยยาราม( ประธานสหกรณ์ฯ) หลังจากนั้น ประธานการประชุม ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม โดยได้มอบนโยบายในการทำงานร่วมกันในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจกับผู้บริหารรสถานศึกษาในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมทั้งได้ชี้แจงข้อราชการ นโยบายของ สพฐ. และของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร อาทิ   การใช้จ่ายงบประมาณ มาตรการดูแลนักเรียนด้านความปลอดภัย การส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน การยกระดับคุณภาพด้านภาษาอังกฤษ การดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และการส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253