การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานใน การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การดำเนินงาน ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ ตามหลักการ มีส่วนร่วมและหลักการใช้มาตรฐานการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253