ทำสัญญาจ้าง ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

วันนี้ 8 พ.ค.2562 สพป.ชพ.1 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลได้ทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามประกาศ สพป.ชพ.1 ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 จำนวน 3  ราย ได้แก่ ลำดับที่ 2 นางศิมัณฑกาญจน์  ทิพย์ตึก ลำดับที่ 4 นางสาวศรัณยา  เมฆหมอก และลำดับที่ 8 นายรัฐพล  สังข์ทอง  โดยผู้ผ่านการคัดเลือกได้เลือกสถานที่ปฏิบัติงานที่ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม และโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ตามลำดับ พร้อมนี้ได้ทำสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2562 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253