ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนก่อนเปิดเทอม “พัฒนาคุณธรรมนำสู่สากล” (CPN1 English Summer Back to School Camp 2019)

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนก่อนเปิดเทอม “พัฒนาคุณธรรมนำสู่สากล” (CPN1 English Summer Back to School Camp 2019) ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ๑ ชั้น ๓ สพป.ชุมพร เขต ๑

ซึ่งกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน “พัฒนาคุณธรรมนำสู่สากล” (CPN1 English Summer Camp 2019) ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรพิเศษจาก ท่านผศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมธนบุรี มีกำหนดจัดระหว่างวันที่  ๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียน ครู และผู้บริหาร ๓ กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

๑. ค่ายพัฒนาแกนนำภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งนักเรียนระดับชั้น ป. ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนละ ๒ คน พร้อมทั้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้น ป. ๖ จำนวน ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๓๓๖ คน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพุธ ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร

๒. ค่ายพัฒนาแกนนำภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ส่งนักเรียนระดับชั้น ม. ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนละ ๒ คน พร้อมครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้น ม. ๓ จำนวน ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๘๖ คน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมขุนกระทิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

๓. ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครู และผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล  ๑ โรงเรียนคุณภาพ) จำนวน ๓๔ โรงเรียน โดยให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  แต่ละโรงเรียน ส่งผู้บริหาร ๑ คน และครูผู้สอนจำนวน ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐๒ คน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมขุนกระทิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253