ต้อนรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

วันที่ 26 เมษายน 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคลให้การต้อนรับ คณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

ที่เข้าเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

        

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253