รายงาน one stop service วันที่ 23 เมษายน 2562

วันนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้บริการจ่ายเงิน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร มีผู้มาใช้บริการ แบ่งเป็นค่าการศึกษาบุตร จำนวน  4 ราย และค่ารักษาพยาบาล จำนวน  10 ราย การให้บริการเป็นไปอย่างเรียบร้อย

                            

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253