สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา”

วันที่  22  เมษายน  2562  เวลา  14.00 – 16.00 น.  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มอบหมาย  นางสาวหฤทัย  วรรทมาตย์  ศึกษานิเทศก์  นางวลัยรัตน์  ขวัญพุฒ  ศึกษานิเทศก์  และนางกาญจนา  พัดพา  นักวิชาการศึกษา  ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference  “ผู้โค้ชเพศวิถึศึกษา  เพื่อรับฟังการชี้แจงเหตุผลความจำเป็น  รับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  ปัญหาอุปสรรค  และชี้แจงตอบข้อซักถามต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ  “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา  :  การพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic – learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  ณ  ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253