อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ศูนย์สะเต็มศึกษาจังหวัดชุมพร ดำเนินการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3 ผ่าน DLTV , ETV และ OBEC Channel ตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สพฐ. เพื่อพัฒนาครู STEM วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา
การอบรมในครั้งนี้ มีคณะครูผู้เข้ารับการอบรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชุดกิจกรรม “ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว” ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2562 จำนวน 12 คน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253