ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางในการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  ได้รับงบประมาณจากจังหวัดชุมพรให้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพอย่างครบวงจร เพื่อปลูกจิตสำนึก และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนให้มีวินัย มีความรับผิดชอบ รักสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและยั่งยืนและเพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ขอแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน  โดยเบิกค่าพาหนะในการเดินทางจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ตามกำหนดการดังนี้

                   วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  ประชุมชี้แจงแนวทาง  ร่วมดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชุมพรทุกโรเรียน ณ  โรงแรมมรกต  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร

                   วันที  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๒  ประชุมชี้แจง  การบูรณาการขยะของโรงเรียนสู่ชั้นเรียนสำหรับครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพรทุกโรงเรียน  ณ  โรงแรมมรกต  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร

                   ทั้งนี้  ขอให้ส่งแบบตอบรับคืนกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น ๔)  ถนนไตรรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐ ภายในวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๒  และให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำหนังสืออนุญาตให้ไปราชการมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันประชุมด้วย

Download (PDF, 455KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253